KREDYT INWESTYCYJNY

(na budowę, zakup lub konsolidację posiadanych zobowiązań)

 

Oprocentowanie - 2% w skali roku,

Okres finansowania - do 20 lat,

Kwota finansowania - zależna od nakładów inwestycyjnych,

 

 

KREDYT OBROTOWY

(z wykorzystaniem na bieżącą działalność firmy)

 

Oprocentowanie - 3% w skali roku,

Okres finansowania - 24 miesiące z możliwością przedłużenia na kolejne lata,

Kwota finansowania - 3 mln. zł. bez zabezpieczeń,

 

 

FAKTORING

(finansowanie bieżących faktur - 90% wartości faktur)

 

Płynność finansowa - do 24h,

Okres finansowania - 120 miesięcy + miesiąc dłużej,

Oprocentowanie - negocjowane pod preferencje klienta,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> GWARANCJĄ NASZYCH USŁUG JEST NAJNIŻSZE OPROCENTOWANIE NA RYNKU.

KONTAKT

 

+48 733 938 741

e-mail: eurofinance@efce.pl

www.efce.pl

 

EUROFINANCE ©

> PRODUKTY

> POLECAJĄ NAS

MATEUSZ CHODUBSKI

właściciel firmy

 

mobile: + 48 733 938 741

e-mail: eurofinance@efce.pl

 

Addres: Okopowa 56/216

01-042 Warszawa

 

website: www.efce.pl

 

Z wyrazami szacunku/Best Regards

 

 

 

EUROFINANCE

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56 lok. 216

tel. +48 733 938 741, fax: + 48 515 695 095

e-mail: eurofinance@efce.pl

https://www.efce.pl

NIP: 524-271-96-54, REGON: 360854387, ul. Okopowa 56/216, 01-042 Warszawa oraz Myszkowska 1/5, 03-553 Warszawa

Niniejsza korespondencja zawiera lub może zawierać informacje chronione w tym „informacje poufne”, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej jako „rozporządzenie MAR”), których ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia instrumentów finansowych przed ich przekazaniem do wiadomości publicznej w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych przez UNIBEP S.A. stanowi przestępstwo rynku kapitałowego i podlega sankcjom administracyjnym oraz karnym, o których mowa w Rozporządzeniu MAR oraz w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.), w tym karom finansowym oraz pozbawienia wolności.