finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

Spotkanie z doradcą

SŁOWNIK FINANSOWY

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik pojęć finansowych, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać!

preferowane kredyty dla firm
finansowanie, kredyty, bankomat, bank

| SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH.

Strona - Z

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚCIOWE

Zabezpieczenie stosowane przez bank, najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym, do czasu prawomocnego wpisu hipoteki.
Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka (lub inna instytucja). Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

ZADATEK

Dodatkowe zastrzeżenie umowne, które jest wprowadzone do umowy w celu zabezpieczenia jej wykonania. Wręczenie przy zawarciu umowy zadatku jest skutkiem, w chwili niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, lecz gdy sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W momencie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała, chyba że zaliczenie nie jest możliwe, wtedy zadatek ulega zwrotowi. Zwrot zadatku bez zapłaty sumy dwukrotnie wyższej może również nastąpić gdy umowa zostaje przez strony rozwiązana.

ZADŁUŻENIE

Kredyt oraz inne należności, podlegające zapłacie przez Kredytobiorcę, w tym odsetki i inne koszty określone w umowie.

ZALICZKA

Zostaje zaliczona w celu przyszłych świadczeń, które wynikają z umowy zawartej między stronami umowy. Jeżeli strony ustaliły, że w umowie pytający wręczył zaliczkę to druga strona umowy nie może jej zatrzymać.

ZASTAW

Ograniczone prawo rzeczowe, ustanawiane w celu zabezpieczenia wierzytelności. Cechą zastawu jest to, że może być ustanowiony tylko na rzeczach ruchomych wraz z ustanowieniem zastawu powstaje więź łącząca go z wierzytelnością, którą zabezpiecza.

ZASTAW REJESTROWY

Cechą zastawu jest możliwość pozostawania przedmiotu zastawu u zastawcy oraz obowiązek zgłoszenia zastawu do rejestru prowadzonego przez sądy rejonowe. Właściciel zastawionego przedmiotu ma prawo nim dysponować.
Przez zdolność kredytową bank rozumie zdolność Kredytobiorcy przy danych jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi, w terminach spłaty określonych w umowie kredytu.

ZMIENNA SPŁATA

Rodzaj spłaty kredytu, który polega na tym, że klient nie spłaca kredytu w jednakowych odstępach czasowych, lecz według określonego z góry zmiennego schematu.

ZOBOWIĄZANIE

Pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela. Zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie pomiędzy momentem zaistnienia obowiązku zapłaty, a momentem jego zrealizowania.

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Organizacja która powstała w 1991r. Cechą tej organizacji jest to że jest samorządowa i niezależna która zrzesza Banki działające na terytorium RP. Związek ten działa i został utworzony zgodnie z obowiązującym prawem. Do głównych zadań Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków, m in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego, wydawania opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662