finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

Spotkanie z doradcą

SŁOWNIK FINANSOWY

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik pojęć finansowych, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać!

preferowane kredyty dla firm
finansowanie, kredyty, bankomat, bank

| SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH.

Strona - W

WAKACJE KREDYTOWE

Możliwość zawieszenia płatności całej raty kredytu bez naliczania odsetek za zwłokę. Bank daje możliwość miesięcznego zawieszenia w spłacie kredytu w każdym roku. To pojęcie jest ściśle związane z kredytami hipotecznymi.
Jest to wartość która zakłada możliwość istnienia ograniczenia czasowego lub innego rodzaju transakcji do zrealizowania. Wartość ta dotyczy kredytów hipotecznych.

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Brana pod uwagę przy określaniu wysokości kredytu, odzwierciedlająca wartość zabezpieczenia tego kredytu. Jest ona określana przez osobę uprawnioną na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU

Jest to spłacenie kapitałowej części kredytu przed czasem. Funkcjonują banki które pobierają od swych klientów dodatkową prowizję w celu spłacenia kredytu przed czasem ale tylko w monecie początkowej fazy kredytu.

WEKSEL

Dokument stwierdzający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej na nim kwoty, w określonym na wekslu terminie i miejscu. Rozróżnia się dwa rodzaje weksla: weksel własny i weksel trasowany.Weksel ma duże znaczenie w obrocie,  z jednej strony zastępuje on kredyt, ponieważ wystawienie weksla powoduje odroczenie terminu zapłaty za produkty lub usługi do dnia określonego na wekslu jako termin zapłaty.Z drugiej strony weksel zastępuje pieniądz przy regulowaniu zobowiązania. Może być przekazywany wielokrotnie przez przenoszenie praw weksla z jednego podmiotu na drugi.A więc posiadacz weksla może regulować swoje zobowiązania przekazanie prawa do kwoty określonej na wekslu przez indos.Gdy nadejdzie termin płatności weksla, jego ostatni posiadacz przedstawi weksel do zapłaty głównemu dłużnikowi, którym może być wystawca weksla własnego lub akceptant weksla trasowanego. W sytuacji gdy posiadacz weksla potrzebuje gotówki przed terminem płatności weksla, może przekazać go dyskonta, czyli odsprzedać weksel bankowi.

WEKSEL IN BLANCO

Zawiera tylko niektóre elementy weksla, ale musi być co najmniej podpisany przez wystawcę , wraz z deklaracją wekslową jest przyjmowany do zabezpieczenia bankowi zwrotu kredytu. Dla jego ważności wystarczy podpis Kredytobiorcy na urzędowym formularzu. Z reguły nie wypełnia się kwoty i daty płatności, nie jest bowiem ona znana w momencie wystawienia. Nie jest również znana wymagalna na dzień płatności weksla kwota kredytu wraz z odsetkami. Opłata z tytułu wystawienia weksla wynosi np. 100 PLN dla sumy wekslowej nie przekraczającej 100.000 PLN bądź np. 50 PLN dla sumy wekslowej nie przekraczającej 50.000 PLN

WIBOR

Stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego, czyli średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres. Wartość stóp procentowych ustalana jest zgodnie z "Regulaminem fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID" i podawana na stronie "WIBO" serwisu REUTERS z godziny 11.00 czasu środkowoeuropejskiego.
Osoba fizyczna lub prawna uprawniona do otrzymania od dłużnika (Kredytobiorcy) należności w postaci świadczenia pieniężnego.

WIERZYTELNOŚĆ

Uprawnienie osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od dłużnika świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Bank wynika z zaangażowania gromadzonych środków obcych i funduszy własnych banku w różnych operacjach aktywnych, gdzie najważniejsze są udzielane kredyty, posiadane papiery wartościowe i lokaty na międzybankowym rynku pieniężnym.

WKŁAD WŁASNY

Środki finansowe, które powinien posiadać klient ubiegający się o kredyt mieszkaniowy, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wkładu własnego zależy od oferty danego banku.

WSKAŹNIK DI

Kryterium określające dochód gospodarstwa pozostający do dyspozycji wnioskodawcy po spłacie obciążeń finansowych. Bank poprzez to pojęcie liczy zdolność kredytową. Każdy bank ma ustalony minimalny wskaźnik DI

WSKAŹNIK TDR

To procentowy wskaźnik, który określa obciążenia dochodów gospodarstwa domowego zobowiązaniami finansowymi (spłacane kredyty, alimenty). Wskaźnik TDR wpływa na ocenę zdolności kredytowej klienta.

WSPÓŁCZYNNIK LTV

Współczynnik wartości kwoty kredytu hipotecznego do wycenionej wartości nieruchomości bądź do jej ceny sprzedaży. Przykładowo, jeżeli wyceniona wartość lub cena sprzedaży nieruchomości wynosi 100.000 PLN, a kwota kredytu hipotecznego 80.000 PLN, współczynnik LTV wynosi 80%. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

WTÓRNY RYNEK HIPOTECZNY

Rynek, na którym inicjatorzy hipotek mogą je sprzedać, uwalniając środki na dalsze udzielanie kredytów, dzielący fundusze hipoteczne według krajów, od obszarów o dużych zasobach finansowych po obszary o małych zasobach finansowych. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Dokument, który można otrzymać w ewidencji gruntów w danej gminie. Taki dokument musi charakteryzować dokładnie działkę.Ten dokument będzie nam potrzebny w momencie gdy będziemy chcieli zakupić działkę. Rejestr ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie danej gminy prowadzi Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami przy danym Urzędzie Gminy.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662