finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

Spotkanie z doradcą

SŁOWNIK FINANSOWY

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik pojęć finansowych, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać!

preferowane kredyty dla firm
finansowanie, kredyty, bankomat, bank

| SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

Strona - K

KAPITALIZACJA

Arytmetyczny sposób ustalania końcowej wartości przepływu środków płatniczych lub wielu przepływów środków płatniczych przy zastosowaniu odsetek składanych.Termin ten oznacza przekształcenie w kapitał. Najczęściej określa się: dopisanie przez bank odsetek do kwoty lokaty klienta, aby łączną sumę lokaty powiększono o odsetki, oprocentować w następnym umownym okresie oprocentowania, zwiększenie kapitału spółki lub przeliczenie wszystkich opłat okresowych na sumę płatną jednorazowo

KAPITALIZACJA ODSETEK

Dopisywanie należnych odsetek do zadłużenia z tytułu np. zaciągniętego kredytu. Kapitalizacja powoduje zwiększanie zadłużenia.

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał własny udziałowca stanowi wartość posiadanych przez niego udziałów. Kapitał własny właściciela domu stanowi wartość domu minus wszelkie niespłacone pożyczki na zakup domu. Kapitał ujemny ma miejsce, gdy wartość domu jest niższa, niż wartość jego obciążenia. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

KARENCJA

Wskazany w umowie kredytowej okres zawieszenia spłaty kredytu. W tym okresie Kredytobiorca spłaca jedynie odsetki. Niekiedy stosuję się również karencję w spłacie odsetek.

KARTA PODATKOWA

Forma opodatkowania jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Podatek płacony w tej formie ma postać zryczałtowaną i ustalony jest kwotowo. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność objętą kartą podatkową nie muszą dokumentować swoich obrotów i dochodów tak,  jak to muszą czynić podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Karta podatkowa dotyczy podmiotów gospodarczych świadczących usługi oraz prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych.

KOMISJA NADZORU BANKOWEGO

Instytucja sprawująca nadzór nad działalnością polskich banków. Komisja została powołana 29 sierpnia 1997 r. kiedy sejm uchwalił ustawy: prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim. Przejęła ona wcześniejsze kompetencje Narodowego Banku Polskiego i prezesa NBP. Do zadań KNB należy: Opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania, Określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów w bankach.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego i czterech członków. Do zadań KNF należy: sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności.

KONTO BILANSOWE

Konto księgowe na którym rejestruje się zmiany stanu aktywów lub zmiany stanu pasywów. Salda tych kont występują w bilansie.

KARTA BANKOMATOWA

Taką kartą posługujemy się przy bankomacie. Tą kartą nie możemy płacić w sklepach. Jest coraz mniej popularna ze względu na małą funkcjonalność.

KARTA DEBETOWA

Inaczej karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych ma koncie posiadacza karty. Większością kart debetowych nie można dokonywać transakcji przez internet, ale nie jest to regułą.

KARTA KREDYTOWA

To karta która zapewnia darmowy kredyt od banku. Używając karty kredytowej nie kupujemy za własne pieniądze, tylko za należące do banku. Klient płacąc kartą kredytową pożycza od banku pieniądze do wysokości wyznaczonego w umowie limitu. Jeśli odda je w ciągu ustalonego limitu, nie płaci odsetek. Jeśli jednak nie zdąży, zapłaci znacznie więcej niż w przypadku zwykłej linii debetowej na koncie osobistym.

KARTA OBCIĄŻENIOWA

Karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków. Inaczej niż w przypadku karty kredytowej, karta obciążeniowa jest powiązana z kontem, z którego w ustalonych odstępach czasu (np. co miesiąc) jest pobierana kwota pokrywająca kwotę wydatków za poprzedni okres rozliczeniowy razem z ewentualnymi prowizjami.

KREDYT

Oprocentowana pożyczka, udzielona przez wierzyciela, którym najczęściej jest bank Kredytobiorcy. Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie przez przedsiębiorstwo zdolności kredytowej, czyli możliwość spłaty przez przedsiębiorstwo w wyznaczonym terminie nie tylko zaciągniętego kredytu, ale także odsetek od tego kredytu. Rozróżnia się kredyty krótkoterminowe (spłata kredytu do roku), średnioterminowe (spłata kredytu od roku do lat trzech), długoterminowe (spłata kredytu powyżej trzech lat). Rodzaj kredytu wpływa na wielkość odsetek, jakie musi zapłacić kredytobiorca.

KREDYT DENOMINOWANY

Kredyt udzielony w walucie obcej przeliczonej na walutę polską wg aktualnego kursu. Kredyt taki jest oprocentowany wg stóp procentowych odpowiednich dla wybranej waluty obcej.

KREDYT HIPOTECZNY

Kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka, udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Kredyty hipoteczne są kredytami długoterminowymi o okresie kredytowania od 5 do 40 lat. Dzięki silnemu zabezpieczeniu jakim jest hipoteka banki mogą oferować znacznie niższe oprocentowanie niż w przypadku innych kredytów i pożyczek. Biorąc taki kredyt nie musimy mieć poręczycieli, możemy mieć natomiast współkredytobiorcę, który pozwoli nam zwiększyć zdolność kredytową. Kredyt hipoteczny możemy wziąć w złotówkach, frankach szwajcarskich, euro, funtach, dolarach, czasami banki oferują kilka innych walut.

KREDYT HIPOTECZNY TYPU SUBPRIME

To kredyt udzielany osobą, które miały problemy ze spłatą innych kredytów w przeszłości, lub nie do końca były w stanie udokumentować swoich dochodów dla celu policzenia tzw. zdolności kredytowej.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Kredyt występujący w ofercie niektórych banków, którego celem jest spłata zadłużenia z tytułu kilku kredytów zaciągniętych na różne cele (np. kredyt mieszkaniowy, kredyt na zakup samochodu, kredyt na zakup sprzętu AGD), zabezpieczenia ich hipoteką oraz ujednolicenia oprocentowania. Zazwyczaj kredyt konsolidacyjny jest nieco droższy od mieszkaniowego. Operacja taka prowadzi do wydłużenia czasu spłaty zobowiązań i tym samym zmniejszenia sumy miesięcznych spłat.

KREDYT REFINANSOWY

Kredyt udzielany przez bank centralny bankom komercyjnym. Bank centralny określając stopę procentową kredytu refinansowego wpływa w istotny sposób na oprocentowanie kredytów udzielnych przez banki komercyjne.

KREDYT Z DOPŁATAMI

Program "Rodzina na Swoim" został wprowadzony przez Sejm poprzez Ustawę z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Polega on na dopłatach państwa do oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Wprawdzie żeby skorzystać z tego programu, pewne warunki musi spełnić zarówno kredytobiorca (kredytobiorcy), jak i finansowany dom lub mieszkanie.

KREDYTOBIORCA

Osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do spłaty wierzycielowi (bank) długu pieniężnego. Zobowiązania te w relacji Kredytobiorca-bank wynikają głownie z umów cywilnoprawnych i kredytowych.

KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników. W ubezpieczeniu społecznym występują dwa rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie emerytalno-rentowe i wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Kasa prowadzi działalność prewencyjną, rehabilitację leczniczą i wydzielone orzecznictwo lekarskie, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne świadczenia, kombatanckie dla inwalidów wojennych, pełni funkcję płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne.

KSIĘGA WIECZYSTA

Urzędowy rejestr prowadzony w celu określenia stanu prawnego nieruchomości (domu, mieszkania, działki). Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez wydziały wieczysto-księgowe sądów rejonowych.

KURS FORWARD

Kurs określający cenę danego aktywa w przyszłości. Rodzaj zakładu jaki podejmują gracze rynkowi dotyczący kształtowania się kursów aktywów finansowych w okresach przyszłych. Oczywiście wyliczenia kursów forward nie są przeprowadzane intuicyjnie a na podstawie wzorów matematycznych oraz danych z rynków finansowych.

KURS KUPNA WALUTY

Kurs po jakim bank kupuje od klientów walutę. Kurs służy do określania zadłużenia w przypadku kredytów w walutach obcych. Kurs kupna jest zawsze niższy od kursu sprzedaży waluty w danym banku.

KURS SPŁATY RAT KREDYTU

Kurs po jaki kredytobiorcy spłacają raty kredytów denominowanych w walutach obcych. Zwany jest jako kurs sprzedaży walut w danym banku. Każdy bank codziennie wyznacza jego poziom i publikuje w tzw. tabelach kursowych.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662