bank inwestycyjny, bank hipoteczny
finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

Spotkanie z doradcą

SŁOWNIK FINANSOWY

BANK INWESTYCYJNY

To bank który zajmuje się transakcjami inwestycyjnymi. Bank zajmuje się sprawami które dotyczą emisji i handlu papierami wartościowymi dla swoich klientów.

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik pojęć finansowych, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać!

preferowane kredyty dla firm
finansowanie, kredyty, bankomat, bank

| SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH.

Strona - B

BALONOWY KREDYT

Rodzaj kredytu w którym ustalana jest kwota do jednorazowej spłaty po zakończonym okresie kredytowania.Taki zabieg stosuje się po to by zwiększyć zdolność kredytową klienta.

BANK HIPOTECZNY

To bank specjalizujący się w udzielaniu kredytów hipotecznych. Pieniądze pożyczone od banku idą na cel budownictwa mieszkaniowego jak i przemysłowego. Bank pozyskuje środki poprzez emisje hipotecznych listów zastawnych, przyjmowane lokaty terminowe, zaciągane kredyty.

BARTER

Rodzaj umowy, której istotna jest wymiana jednego towaru na drugi. Wymiany tej dokonuje się bez stosowania pieniądza. Np. Producent rolny dostarcza swoje produkty do zakładów chemicznych w zamian za nawozy sztuczne.

BANKOWA STOPA REFERENCYJNA

Stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stałej stopy procentowej dla kredytu w kolejnych Okresach Obowiązywania Stopy Procentowej. Jest to stawka rocznych płatności stałych IRS (Interest Rate Swap), dla odpowiedniego Okresu Obowiązywania Stopy Procentowej (2,3,4,5 lat). Stawka ustalana jest na podstawie wysokości długoterminowych stóp oprocentowania środków na rynku międzybankowym, rozumiana jako największa wartość z cen oferowanych (offer price) przez brokerów i inne instytucje rynku finansowego.

BANKOWO-HIPOTECZNA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Dokument potwierdzający współwłasność spółki akcyjnej i uprawniający jego właściciela do udziału w podziale części osiągniętego zysku. Posiadanie akcji uprawnia do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy z prawem głosu. Akcje jednej spółki opiewają na tę samą kwotę, która jest ich wartością nominalną. Akcje są sprzedawane na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym. Cena rynkowa akcji jest z reguły odmienna a nie wartość nominalna akcji.

BENCHMARK

Wskaźnik powodzenia gospodarki. W przypadku funduszy inwestycyjnych benchmarkiem określa się wzorcowy portfel, który stanowi punkt odniesienia do dokonania ocen wyników zarządzania aktywami funduszu. Benchmarkami są pojedyncze instrumenty finansowe (bon skarbowy dla funduszy inwestycyjnych w papiery dłużne) lub dowolne ich kombinacje (w przypadku funduszy mieszanych).

BEZOBCIĄŻENIOWE WYODRĘBNIENIE LOKALU

Pojęcie które odnosi się do inwestycji mieszkaniowych na rynku pierwotnym, a konkretnie kiedy inwestor prowadzi budowę nieruchomości, która jest w tej chwili obciążona hipoteką. Hipoteka dotyczy kredytu udzielonego inwestorowi na sfinansowanie przedsięwzięcia.

BENEFICJENT

Osoba czerpiąca zyski, profity z czegoś. Np. Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa.

BESSA

Zniżka kursu papierów wartościowych lub cen towarów na giełdzie.

BILANS PŁATNICZY

Sporządzone dla całej gospodarki narodowej zestawienie, wyrażające w pieniądzu transakcje dokonane z zagranicy w określonym czasie. Obejmuje on wszystkie wpływy i wypłaty zagraniczne, jakie miały miejsce w danym kraju, w określonym czasie.

BIK - BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

To skrót od słowa "Biuro Informacji Kredytowej". Instytucja założona przez czołowych banków spółka akcyjna. Bik prowadzi system informacji o kredytobiorcach. To nie jest czarna lista klientów, w Bik-u znajdują się wszystkie informacje o kredytobiorcach. Każdy bank zanim udzieli kredytu występuje do Bik-u z zapytaniem o klienta. W odpowiedzi otrzyma informacje o wysokości zaciągniętych kredytów oraz o wysokości ich spłaty. Każdy kredytobiorca ma prawo zadać pytanie o informacje o sobie (raz do roku bezpłatnie).

BILANS HANDLOWY

Część bilansu płatniczego, sporządzonego dla gospodarki narodowej. Jest on zestawieniem wartości towarów wywiezionych za granicę i przywiezionych z zagranicy w określonym czasie. Bilans handlowy można przedstawić zarówno globalnie, w odniesieniu do wszystkich towarów i państw, jak i w rozbiciu na poszczególne towary i państwa.

BROKER UBEZPIECZENIOWY

Osoba fizyczna lub prawna, która wykonuje działalność brokerską. Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym wykonujący czynności w imieniu lub na rzecz klienta, polegające m. in. na zawieraniu lub pośredniczeniu w zawarciu umowy ubezpieczenia; reprezentuje interesy ubezpieczeniowe klienta, identyfikuje ryzyko, doradza w zakresie ubezpieczeń.

BLOKADA ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM

Forma zabezpieczenia wierzytelności banku, najczęściej z tytułu udzielonego kredytu. Bank zostaje upoważniony przez wierzyciela do zablokowania na jego rachunku bankowym podanej kwoty oraz pobrania po upływie określonego terminu środków niezbędnych do pokrycia powstałej wierzytelności.

BON SKARBOWY

Krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez państwo w celu uzyskania wpływów do budżetu państwa. Bony sprzedawane są zazwyczaj w drodze przetargu. Cena zakupu bonu to wartość określona w wyniku przetargu pomniejszona o dyskonto.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662