słownik pojęć finansowych PWN
finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

Spotkanie z doradcą

SŁOWNIK FINANSOWY

AGENT UBEZPIECZENIOWY

Osoba fizyczna lub prawna, przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego sprzedający polisy jego oferty. Osoba ta ma ograniczone możliwości niż broker, zwykle taka osoba nie może zatwierdzać umów na wysokie sumy gwarancyjne. Jego działalność wymaga zezwolenia, które wydaje Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego.

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik pojęć finansowych, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać!

preferowane kredyty dla firm
finansowanie, kredyty, bankomat, bank

| SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

Strona - A

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Od 1.01.2004 jest agencją płatniczą Unii Europejskiej i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Agencja kieruje mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, a swoją siedzibę posiada w Warszawie.

AGENT TRANSFEROWY

To instytucja, która prowadzi rejestr członków funduszu, który zawiera podstawowe dane osobowe członków, dane o wypłatach składek do funduszu, dane o otrzymywanych wypłatach transferowych, dane o aktualnym stanie środków na rachunku. Instytucja zapewnia odpowiedni system informatyczny, poufność i tajność zawartych danych.

AKCJA UPRZYWILEJOWANA

Akcja dająca dodatkowe przywileje: większa liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, uprzywilejowanie do dywidendy, pierwszeństwo do nowych emisji, prawo do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Akcje uprzywilejowane nie podlegają publicznemu obrotowi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Sprzedaż tej akcji na GPW oznacza utratę przywilejów. Akcja uprzywilejowana jest zawsze akcją imienną. Uprzywilejowanie wygasa z chwilą bycia akcji wbrew statutowi spółki lub z chwilą zmiany tej akcji na akcję na okaziciela.

AKCEPTANT

Trasat który zaakceptował weksel, umieszczając na nim swój podpis. Akceptant swoim podpisem potwierdza swoje zobowiązanie.

AKCJA

Dokument potwierdzający współwłasność spółki akcyjnej i uprawniający jego właściciela do udziału w podziale części osiągniętego zysku. Posiadanie akcji uprawnia do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy z prawem głosu. Akcje jednej spółki opiewają na tę samą kwotę, która jest ich wartością nominalną. Akcje są sprzedawane na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym. Cena rynkowa akcji jest z reguły odmienna a nie wartość nominalna akcji.

AKREDYTYWA

Jedna z form rozliczania pieniędzy między dostawcą i odbiorcą, której celem jest zagwarantowanie wierzycielowi zwrotu jego należności. Odbiorca składa w banku określoną sumę pieniędzy, upoważniając jednocześnie bank do przekazania tej kwoty dostawcy po spełnieniu przez niego warunków dostawy.

APRECJACJA

Wzrost kursu walutowego; wzrost siły nabywczej pieniądza.

AKT NOTARIALNY

Szczególna forma oświadczenia woli jednej lub kilku osób, które jest tak ważne, że strony je składające chcą mieć pewność, że jest ono zgodne z prawem i prawidłowo sporządzone. Niezachowanie tej formy oświadczenia woli powoduje w niektórych przypadkach brak ważności tego oświadczenia. Szczególna forma oświadczenia woli polega na tym, że składa się je w obecności notariusza.

ANEKS

Zmiana warunków umowy dokonana w formie pisemnej. Aneks podpisywany jest w przypadkach, gdy Kredytobiorca np. zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty itp.

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662